Privacy Policy

Privacyverklaring & Cookies

 

Het Damiaan Museum in Tremelo neemt uw privacy ter harte en treft dan ook alle passende maatregelen om uw privacy te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, meer bepaald de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel GDPR genoemd). We kunnen persoonsgegevens die u met ons deelt, gebruiken om u een dienst aan te bieden of om onze werking nog te verbeteren. In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we verzamelen en hoe we daarmee omgaan.


Wie zijn we?

1. Verwerkingsverantwoordelijke

Het Damiaanmuseum Tremelo met adres in de Pater Damiaanstraat 37 te 3120 Tremelo.

2. Verwerkers

Het Damiaanmuseum kan gebruik maken van verwerkers. Dit zijn natuurlijke of rechtspersonen die gegevens verwerken in opdracht en in naam van het Damiaanmuseum . Deze verwerkers hebben dezelfde verplichtingen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens te verzekeren. Het Damiaanmuseum kan onder meer verwerkers inschakelen voor mailings, marketing, events, website hosting, development of het beheer van de gegevensdatabank van de bibliotheek. Het Damiaanmuseum sluit met deze verwerkers overeenkomsten om ervoor te zorgen dat zij dezelfde privacystandaarden in acht nemen.


 

Welke gegevens verzamelt het Damiaanmuseum?

1. Gegevens die u ons bezorgt

Het DM verzamelt persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam, geboortedatum, geslacht, eventuele beperkingen), contactgegevens (bijvoorbeeld adres, telefoonnummer, e-mailadres), financiële identificatiegegevens (o.a. rekeningnummer, ondernemingsnummer, BTW-nummer), die u aan ons bezorgt.

2. Gegevens die derden aan ons bezorgen

In het kader van samenwerking met derde partijen kan het DM gegevens ontvangen als u daarvoor toestemming hebt gegeven.

3. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies, zie verder “cookiebeleid DM”.


Waarom verzamelen we deze gegevens?

Het DM verzamelt en verwerkt gegevens voor volgende doeleinden:

* Het versturen van nieuwsbrieven, informatie, uitnodigingen en publicaties.
* Marketingdoeleinden en het beheren van relaties met (mogelijke) stakeholders.
* Fundraising en development.
* Organiseren van publiek- en vrijwilligersactiviteiten (ateliers, seminaries, lezingen, rondleidingen).
* Registratie en beheer van het bibliotheekbezoek.
* Het beheer van leveranciers en dienstverleners.


Met wie delen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden nooit verkocht of meegedeeld aan derden, tenzij u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven.


Hoe lang houden we uw gegevens bij?

Het DM bewaart uw persoonsgegevens zo lang als vereist bij wet en niet langer dan nodig voor het beoogde doel. Op ieder ogenblik kan u ons ook zelf vragen om uw gegevens te verwijderen (zie verder: “uw rechten”).


Op basis waarvan verwerken we u gegevens?

Het DM verwerkt gegevens voor het verzenden van nieuwsbrieven en andere marketing per mail of per post wanneer u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven.

Daarnaast verwerkt het DM gegevens om een overeenkomst te kunnen uitvoeren. Dit is onder meer het geval wanneer u een bezoek brengt aan onze bibliotheek; als u deelneemt aan een activiteit, als u zich abonneert op een publicatie of als u een leverancier of een dienstverlener bent.

In bepaalde gevallen verwerkt het DM gegevens op basis van een legitiem belang dat het DM heeft voor het onderhouden van relaties met (mogelijke) stakeholders en in het kader van fundraising.

Soms moet het DM uw gegevens verwerken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Wat zijn uw rechten?

U hebt recht op inzage en op verbetering van uw persoonsgegevens.

Indien u uw uitdrukkelijke toestemming gegeven hebt voor het verwerken van uw persoonsgegevens, kan u deze toestemming op ieder ogenblik intrekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van die toestemming vóór de intrekking daarvan.

U hebt in bepaalde gevallen recht op de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens onder meer wanneer de juistheid ervan wordt betwist, wanneer deze nodig zijn in het kader van een juridisch geschil of in afwachting van ons antwoord op de vraag om uw gegevens te verwijderen.

U kan zich op ieder ogenblik verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden of doeleinden gebaseerd op ons legitiem belang.

U hebt recht op de verwijdering (‘recht op vergetelheid’) van uw gegevens in volgende gevallen:

* de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het beoogde doel
* u hebt uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens ingetrokken en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking
* u hebt op rechtmatige wijze uw recht van bezwaar uitgeoefend
* uw gegevens zijn onrechtmatig verwerkt
* het DM moet uw gegevens wissen om aan een wettelijke verplichting te voldoen

U hebt het recht om van het DM de door u verstrekte gegevens in een gestructureerde, gangbare, en machine leesbare vorm te verkrijgen. U kunt deze gegevens zelf overdragen of u kunt deze door ons laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, behalve als dit technisch onmogelijk is.

Om één van bovenstaande rechten uit te oefenen, kan u steeds mailen naar info@damiaanvandaag.be.

Indien u ondanks alles van mening bent dat uw gegevens niet correct worden verwerkt, heeft u het recht om klacht in te dienen bij de Privacycommissie.


Recht op afbeelding

Wanneer u aanwezig bent op een activiteit van het DM kunnen er sfeerbeelden worden genomen, die mogelijks worden hergebruikt in de publicaties of op de website van het DM. Het DM respecteert hierbij uw recht op afbeelding. Voor activiteiten met min. 12-jarigen wordt steeds de toestemming aan de ouders (of voogd) gevraagd.


Cookiebeleid Damiaanmuseum

Bij het bezoeken van deze website kunnen er cookies worden geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van de computer van de gebruiker worden gezet. De cookies op de website van het DM gebruiken geen persoonlijke gegevens. Door te surfen op de website van het DM verklaart u zich akkoord met het gebruik van cookies.

Het DM maakt gebruik van cookies om de toegankelijkheid en de gebruiksvriendelijkheid van zijn website te verbeteren De gegevens die het DM aan de hand van cookies verzamelt, worden verder enkel gebruikt voor statistische doeleinden.

Het gaat meer bepaald om volgende cookies:

* Noodzakelijke cookies: dit zijn cookies die nodig zijn voor een goede communicatie en die het navigeren vergemakkelijken.
* Functionele cookies: deze cookies vergemakkelijken het bezoek aan de website en verbeteren de gebruikservaring (voorbeeld: taalkeuze).
* Performantie cookies: deze cookies verzamelen informatie om de inhoud van de website te evalueren en te kunnen verbeteren (voorbeeld: bezoekersaantallen registreren, populaire pagina’s of klikken registreren)

Via uw browserinstellingen kan u het gebruik van cookies beheren of uitschakelen. U kunt op die manier ook reeds geïnstalleerde cookies verwijderen.


Beveiliging gegevens

Het DM zet alles in het werk om verlies, ongeoorloofde toegang of misbruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Het DM neemt de gepaste technische en organisatorische maatregelen om te voldoen aan de vigerende privacywetgeving.


Koppelingen naar andere websites

De website kan links naar websites bevatten die door derden worden beheerd. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op deze websites. Het DM kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor gegevensverwerking door websites van derden.


Wijzigingen aan de privacyverklaring

Het DM kan deze privacyverklaring op ieder ogenblik aanpassen. De aanpassingen zullen met onmiddellijke ingang van kracht worden. Wij moedigen u daarom aan om regelmatig kennis te nemen van deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring werd voor het laatst bijgewerkt op 25 augustus 2019.


Nog vragen?

Als u nog vragen of opmerkingen heeft in verband met deze privacyverklaring of uw gegevens, kan u mailen naar info@damiaaninspireert.be.


Disclaimer

Het Damiaanmuseum Tremelo besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de volledigheid van alle gepubliceerde informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Het museum alsmede betrokken aanbieders van informatie zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van de informatie via het internet alsmede technische storingen.

Tenzij anders vermeld zijn alle gebruikte afbeeldingen afkomstig uit de collectie van het DM. Voor wat betreft afbeeldingen uit andere collecties heeft het museum geprobeerd alle rechthebbenden te achterhalen en in te lichten. Als je desondanks denkt dat een bepaalde vermelding van eigenaar of copyright onjuist of onvolledig is, kan je altijd contact met ons opnemen.